Prevádzkovateľom Educentra Vedko a poskytovateľom služby je Mea Media s.r.o., IČO: 47462272, so sídlom Trnavská 100/2, 821 01 Bratislava, okresný súd BA I, odd. sro, vl.č. 93363/B (ďalej len Educentra). Zodpovedná osoba: JUDr. Alica Hablovičová

Zmluvný vzťah medzi Vedkom a klientom sa riadi v zmysle § 262 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 269 ods. 2 prvá veta ustanoveniami Obchodného zákonníka.

“Záujemca” je zodpovedná osoba alebo zákonný zástupca, ktorý vystupuje voči poskytovateľovi ako kontaktná osoba a uzatvára s ním zmluvný vzťah.

Kurzy prebiehajú: na prevádzke Educentrum Vedko, Cementárenská 15, 900 31 Stupava.

Na kurzy sa záujemca prihlasuje cez prihlasovací formulár. Zmluvný vzťah medzi Educentrom a záujemcom o kurz vzniká, keď záujemca odošle prihlasovací formulár. Formulár obsahuje špecifikáciu kurzu, osobné údaje záujemcu  a fakturačné údaje prevádzkovateľa. Po odoslaní formulára sa záujemca záväzne prihlasuje na kurz s povinnosťou platby.

Platobné podmienky a odstúpenie od zmluvy:
 • Cenu za kurz a študijné materiály, musí záujemca zaplatiť bankovým prevodom alebo v hotovosti v Educentre najneskôr v deň nástupu na kurz. Ak sa účastník nedohodne s prevádzkovateľom inak, neuhradený kurz bude uvoľnený inému záujemcovi.
 • Úhradu kurzu môže záujemca o kurz uhradiť v hotovosti zamestnancovi prevádzkovateľa alebo bankovým prevodom na účet. Bankové spojenie: SK6811000000002922902608 s uvedením názvu a času kurzu a mena zákazníka v poznámke pre príjemcu.
 • V prípade že účastník kurzu nemôže pokračovať v kurze a prinesie potvrdenie od lekára o nemožnosti pokračovať v kurze, Educentrum vráti pomernú časť ceny kurzu a to presne ku dňu odhlásenia sa.
 • Ak bude záujemca svojím konaním rušiť priebeh kurzu, ohrozovať majetok Educentra alebo zdravie účastníkov kurzu, lektoriek a zamestnancov, je prevádzkovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť bez akejkoľvek náhrady.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade naplnenia kapacity kurzu. Educentrum má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov kurzu. Maximálny počet účastníkov je stanovený v opise každého kurzu.
 • V prípade neuhradenia ceny kurzu v stanovenom temíne, má Educentrum právo odstúpiť od zmluvy.
Informácie o obsadenosti kurzov a možnosť čerpať náhradné hodiny:
 • Informácie o obsadenosti kurzov zasielame emailom, poskytujeme telefonicky alebo uverejňujeme na našej webovej stránke vedko.sk alebo na stránke FB Educentrum Vedko. Prihlásenému účastníkovi je zaslaný potvrdzujúci email s podmienkami čerpania kurzov a  platobnými údajmi.
 • Počet a možnosti čerpania náhradných hodín sú špecifikované u každého kurzu individuálne. Neúčasť na kurze je potrebné hlásiť vopred telefonicky, mailom alebo odhlásením sa z hodiny zo svojho profilu v rezervačnom systéme. Nedostavením sa na lekciu bez ospravedlnenia, záujemca stráca nárok na vrátenie poplatku alebo inú náhradu.
 • V prípade náhradnej lekcie  je buď navrhnutý termín a čas náhradnej lekcie alebo je možné nahradiť si lekciu aj na inom kurze s rovnakým zameraním. Prípadne je možná dohoda s prevádzkovateľom o účasti na inom kurze. Na náhradnú lekciu je potrebné sa vopred nahlásiť prostredníctvom rezervačného systému Auksys, telefonicky na čísle: 0903 024 615 alebo emailom vedko@vedko.sk . Náhradné lekcie je možné čerpať počas trvania aktuálneho kurzu.
 • Poplatky za nenahradené a vymeškané lekcie nie je možné vrátiť alebo odrátať z poplatku ďalšieho kurzu.
Podmienky účasti na kurzoch:
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny času konania kurzu a právo na zmenu lektorky kurzu.
 • Vstup na kurzy Educentra Vedko majú len účastníci kurzu a doprovod účastníka kurzu.
 • Iné osoby majú bez súhlasu prevádzkovateľa alebo lektorky vstup na kurzy zakázaný!
 • V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémov účastníka kurzu, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení, je nutné o tom informovať prevádzkovateľa kurzov. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu s lektorkou.
 • Kurzov sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý javí zjavné známky infekčného ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť záujemcovi lekciu, bez nároku na náhradu.
 • Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas trvania kurzu aj po kurze rodič. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa lektorka a to výhradne v čase trvania lekcie.
 • Prihlásením sa na kurz a uhradením poplatku dáva účastník kurzu súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár.
 • Účastník kurzu využíva služby Educentra Vedko na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním prevádzkového poriadku alebo usmernení lektoriek Educentrum Vedko nezodpovedá.
Ostatné podmienky:

Práva a povinnosti poskytovateľa:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť, presunúť lekciu alebo určiť a dohodnúť nový termín náhradnej lekcie v dôsledku absencie lektorky (zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov) a je povinný o tom informovať telefonicky alebo e-mailom všetkých účastníkov kurzu. V prípade zrušenia kurzu je poskytovateľ povinný informovať všetkých záujemcov a účastníkov kurzu a vrátiť adekvátnu časť poplatku.
 • Poskytovateľ má právo na výmenu lektora v kurzoch bez udania dôvodu a zároveň má právo prizvať na zaškolenie nových lektorov alebo odborníkov počas trvania kurzu. Samozrejme za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb.
Dôležité informácie pre záujemcov:
 • Doporučený čas príchodu na kurz či cvičenie je 10 min pred začatím lekcie. Lekcia a cvičenie začína v čase podľa rozvrhu. Neskoré príchody na lekciu narúšajú prácu lektorky.
 • Dĺžka trvania jednotlivých lekcií: je určená druhom a obsahom kurzu a lekcie pričom sa zohľadňuje vek účastníka kurzu. Podrobné informácie sú obsiahnuté v popise každého kurzu.
 • Pri príchode do centra sa všetci dospelí a chodiace deti prezujú do čistých prezuviek alebo vyzujú do ponožiek.
 • V miestnostiach na cvičenie a výučbu a v priestoroch interiérovej herne je zakázané konzumovať jedlo.
 • Účastníci kurzu s doprovodom si môžu odložiť svoje veci vo vstupnej chodbe centra. Cenné veci, veci určené na starostlivosť o dieťa a pitie si odporúčame zobrať do priestoru, kde prebieha lekcia. Za odložené a nestrážené veci Educentrum neručí. Pred každým začatím kurzu sa budova Educentra uzamyká.
 • Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny lektorky.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Obchodné podmienky a pravidlá účasti na kurzoch. Zmeny alebo doplnky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke vedko.sk. Záujemca a účastník kurzu sú povinní sa oboznámiť s aktuálnou verziou týchto všeobecných obchodných podmienok a pravidiel účasti na kurzoch Educentra Vedko.
 • Súhlas s obchodnými podmienkami je súčasťou prihlasovacieho formulára.
 • Akékoľvek spory alebo nezhody medzi Educentrom a Záujemcom budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.