Milí návštevníci Vedka, tu nájdete informácie o type dát, ktoré využívame a zhromažďujeme v našom educentre, ktoré prevádzkuje spoločnosť Mea Media s.r.o., IČO: 47462272, so sídlom Trnavská 100/2, 821 01 Bratislava, okresný súd BA I, odd. sro, vl.č. 93363/B (ďalej len Vedko) a ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a podľa § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa : JUDr. Alica Hablovičová,
E-mail alica@vedko.sk

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so zásadami GDPR a zákonom a účelmi, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom a nepredáme ich tretím osobám a ani nepoužijeme v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Údaje sú fyzicky uložené v rámci Európskej únie.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, okrem prípadov, kedy spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov nie je možné plnenie zákonných povinností alebo uzatvorenie a plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje potrebujeme na zabezpečovanie a evidenciu Vami zvoleného kurzu, ako aj na plnenie účtovných a administratívnych povinností.

K vašim osobným údajom budú mať prístup iba zamestnanci spoločnosti MEA MEDIA s.r.o., pravádzkujúci educentrum Vedko.

 

Radi Vám v písomnej listinnej forme  poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje nás prosím prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

Svoj súhlas o spracovávaní Vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek odvolať nasledovným spôsobom: elektronicky, na adrese kontaktnej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali do jeho odvolania.

Zo zasielania newslettra sa môžete odhlásiť písomnou formou na mail prevádzkovateľa centra alebo zaslaním námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Archivačná doba osobných údajov vyplýva z právnych predpisov GDPR.

Spravidla sa osobné údaje určené na administratívne účely uchovávajú 11 rokov.

Na splnenie daňových a účtovných povinností sa vyžaduje uchovávanie osobných údajov počas 10-tich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú.

 

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

 

V prípade nespokojnosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vydané dňa 1.10.2020