EDUCENTRUM VEDKO

VOĽNOČASOVÉ RODINNÉ CENTRUM

Cementárenská 15, 900 31 Stupava

Schválil RÚVZ:

Rozhodnutie č. zo dňa:

 

Prevádzkovateľ :

Identifikačné údaje

Prevádzkovateľ:                      Mea Media, s.r.o.

Adresa:                                     Trnavská 100/II, 821 01, Bratislava-Ružinov

Právna forma:                         spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:                                          47 462 272
DIČ:                                          2023895500

 

Zariadenie/pracovisko         Educentrum Vedko

Adresa pracoviska:                Cementárenská 15, 900 31 Stupava
Kontakt:                                   Telefón: 0903 024 615
Email:                                       vedko@gmail.com
WWW stránka:                       www.vedko.sk

Vedúci prevádzky:                  JUDr. Alica Hablovičová

 

Educentrum Vedko (ďalej len „centrum“) je voľnočasové rodinné centrum, ktoré organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže. Je zamerané na aktívne využitie voľného času detí predškolského a školského veku. Vytvára priestor pre stretnutia, hry, vzdelávanie a zábavu rodín s malými deťmi. Centrum je situované v obývanej časti mesta Stupava v jednopodlažnom murovanom objekte a dispozične pozostáva z dvoch miestností, herne s rozlohou 35,5m2 a administratívnej časti s rozlohou 11,5m2, ktorá je určená na administratívne účely a skladovanie pomôcok, kulís a iného materiálu pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. V tejto časti sa nachádza aj kuchynský kútik s výtokom pitnej vody teplej aj studenej. Pred vstupom do herne, na chodbe je vyčlenený priestor šatne. V spoločných priestoroch sú umiestnené hygienické zariadenia členené podľa pohlavia. Objekt je napojený na verejné inžinierske siete (elektrina, verejný vodovod a kanalizácia). Vykurovanie je zabezpečené centrálne, v priestoroch sú inštalované  teplovodné vykurovacie telesá-radiátory.

O prevádzku centra sa starajú lektorky, ktoré v centre pracujú na základe dobrovoľnosti bez nároku na odmenu alebo samostatne zárobkovo činné osoby.

Kapacita centra je v jednom čase 10 osôb (detí vrátane rodičov alebo sprievodných osôb).

1. Charakteristika prevádzky-popis zariadenia
 1. Centrum je voľným priestorom pre deti, rodičov a celé rodiny, ktoré chcú zmysluplne tráviť svoj čas.
 2. Dozor v priestoroch centra vykonávajú lektorky, dobrovoľníci alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s centrom. Dozor nezodpovedá za bezpečnosť návštevníkov centra. Zodpovednosť za dieťa nesie rodič, a to pred, počas aj po podujatí.
 3. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa lektor a to v čase trvania lekcie.
 4. Každý návštevník centra dbá na svoju bezpečnosť a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo úrazy, ktoré návštevník utrpel vlastnou nedbanlivosťou. Ak návštevník zistí nebezpečenstvo, je povinný bezodkladne informovať prevádzkovateľa, aby sa zamedzilo škodám.
 5. Prostriedky a pokyny na poskytnutie prvej pomoci sú zabezpečené, správne označené a dostupné zamestnancom centra.
 6. Centrum zodpovedá za dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti a zásad bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle príslušných právnych predpisov.
 7. V budove ako aj v celom areáli je zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov či iných omamných látok.
2. Prevádzkový čas
 1. Pri prevádzke centra sú prevádzkovateľ ako aj všetci jeho užívatelia povinní rešpektovať nočný kľud a oddychový charakter dní pracovného pokoja.
 2. Bežná prevádzka centra sa uskutočňuje iba v pracovných dňoch v dennom čase od 9:00 do 20:30 hod.. Aktivity pre deti sa môžu vykonávať do 18:00 hod. a deti majú opustiť centrum do 18:30 hod.
 3. Počas pracovných dní v pondelok až štvrtok vo večernom čase od 18.00 do 20.30 hod sa konajú iba kurzy určené pre dospelých bez prítomnosti detí. Po 21.00 je centrum zatvorené.
 4. V sobotu je možné organizovať vzdelávacie a komunitné podujatia pre uzavreté skupiny účastníkov v čase od 9.00 do 18.00.
 5. V nedeľu a počas štátom vyhlásených sviatkov je centrum pre verejnosť zatvorené.
 6. V prípade potreby jednorazového konania aktivity nespadajúcej do pravidiel podľa písm. b) až e) bude vopred informovaný správca alebo správcom určený zástupca budovy, v ktorej sa centrum nachádza.
3. Podmienky vstupu
 1. Do centra môžu vstúpiť len zdravé osoby (rodičia, deti), bez známok akútneho ľahko sa šíriteľného ochorenia. Nevstupujte do priestorov, ak ste si vedomí alebo máte podozrenie na infekčné ohorenie.
 2. Rodič, prípadne iná zodpovedná osoba dieťa zaregistruje (pre štatistické potreby centra), v prípade spoplatnených aktivít rodič alebo iná zodpovedná osoba uhradí manipulačný poplatok, ktorý vyberá dozor (aktivity organizované centrom) alebo priamo lektor, či iný vedúci príslušnej aktivity.
 3. Počas registrácie sa zodpovedná osoba zoznámi s prevádzkovým poriadkom centra. Registráciou dieťaťa zodpovedná osoba vyjadruje svoj súhlas s prevádzkovým poriadkom a platným cenníkom.
 4. Do centra je prísne zakázané vodiť akékoľvek zvieratá.
 5. Do centra nesmú vstúpiť osoby, ktoré sú agresívne, pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. V prípade, že sa bude takáto osoba pohybovať v priestoroch centra alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, je potrebné upovedomiť na to príslušníkov mestskej polície na číslo 159.
 6. Do priestorov centra je prísne zakázané nosiť akékoľvek ostré predmety, ktoré môžu spôsobiť úraz.
4. Prevádzka šatne
 1. Návštevníci majú v centre povinnosť prezúvať sa, prípadne použiť návleky.
 2. Obuv a oblečenie (v zimnom období) nechávajú v spoločných priestoroch centra, cennejšie veci (elektroniku, šperky, peniaze, doklady) si môžu zobrať so sebou.
 3. Centrum neručí za odložené veci.
 4. Detské kočíky je možné uložiť v spoločných priestoroch centra (vo vstupnej chodbe) prípadne v iných priestoroch na to vyhradených vždy tak, aby neprekážali ostatným návštevníkom alebo nespôsobili úraz.
5. Prevádzka herne
 1. Centrum je určené všetkým deťom v sprievode rodičov alebo osoby staršej ako 18 rokov.
 2. Rodič, prípadne iná zodpovedná osoba plne zodpovedá za dieťa.
 3. Rodičia neponechávajú deti v priestoroch centra samé bez dozoru inej zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.
 4. Ak si to vyžaduje situácia a musia sa vzdialiť z priestorov centra, oznámia túto skutočnosť inej zodpovednej osobe.
 5. V priestoroch centra môže dieťa alebo zodpovedná osoba využívať pri hre s dieťaťom všetky dostupné pomôcky, hračky či iný didaktický materiál.
 6. V prípade, že dôjde k poškodeniu hračiek (mimo bežného opotrebovania) je rodič, prípadne iná zodpovedná osoba povinná túto škodu nahradiť (kúpou inej rovnocennej hračky alebo zabezpečením opravy pokazeného zariadenia interiéru).
 7. V prípade, že ide o poškodenie väčšieho rozsahu zodpovedná osoba na túto skutočnosť upovedomí správcu priestoru.
 8. Prípadný úraz, alebo náhle zhoršenie zdravotného stavu (vyžadujúce bezodkladné lekárske ošetrenie) je potrebné ihneď oznámiť zodpovednej osobe, lektorke.
6. Prevádzka kuchynky
 1. V centre sa počas prevádzky nepodáva strava ani žiadne občerstvenie.
 2. Kuchynský kútik slúži primárne zamestnancom centra.
 3. Návštevníci centra nemôžu samostatne vstupovať do priestorov kuchynky ani obsluhovať spotrebiče.
 4. V priestoroch kuchynky sa nesmú zdržiavať deti bez dozoru rodičov prípadne inej sprievodnej osoby.
7. Sociálne zariadenia
 1. Súčasťou centra je aj sociálne zariadenie. Návštevníci sú tu povinní dodržiavať čistotu a poriadok.
 2. V maximálnej možnej miere sa snažia šetriť vodou a elektrickou energiou v celom priestore centra.
 3. Prípadné znečistenie priestorov alebo zariadenia centra je rodič, prípadne iná zodpovedná osoba povinná ihneď odstrániť.
8. Čistenie a upratovanie priestorov
 1. O čistotu spoločných priestorov sa stará správca budovy. O čistotu vlastných priestorov centra sa stará prevádzkovateľ centra.
 2. Vysávanie koberca zabezpečí dozorná osoba po skončení každej „služby“.
 3. Dvakrát týždenne umyje dozorná osoba podlahy vo všetkých častiach centra (prípadne, že si to vyžadujú poveternostné podmienky dážď, sneh aj častejšie).
 4. Utieranie prachu a dôkladnejšie upratovanie vykonajú vždy jedenkrát týždenne prevádzkovateľ centra, dobrovoľníci alebo iné zmluvné osoby.
 5. Jedenkrát mesačne prebehne komplexná dezinfekcia všetkých hračiek a zariadení využívaných návštevníkmi.
 6. Počas mimoriadnej epidemiologickej situácie sa bude sanitácia a dezinfekcia priestorov a zariadenia vykonávať podľa prílohy č. 1 -Hygienický plán
 7. Odpadkové koše sú vynášané denne a odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje prenajímateľ v zmysle nájomnej zmluvy.
 8. Zberná nádoba s uzatváracím poklopom na použité jednorazové plienky je umiestnená vo WC pre ženy a vynášaná denne do komunálneho odpadu.
9. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí

Zamestnanci ako aj všetky osoby zabezpečujúce činnosti v centre sú pravidelne preškolení, poznajú evakuačný plán v prípade havárie, živelnej pohromy alebo inej nepredvídateľnej udalosti. V prípade nebezpečenstva musia všetky osoby rýchlo a bezpečne opustiť priestory budovy. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Určené únikové cesty a núdzové východy sú označené značkami, zreteľne čitateľné. Pri únikových značkách je umiestnený únikový plán. Zariadenie je vybavené hasiacimi prístrojmi, ktoré sú pravidelne kontrolované požiarnym technikom.

Počas mimoriadnej epidemiologickej situácie sa centrum riadi všetkými aktuálne platnými nariadeniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Telefónne čísla tiesňových volaní a zoznam najdôležitejších inštitúcii:
Prvá pomoc 112
Záchranná služba 155
Hasičská záchranná služba 150
Polícia 158
Mestská polícia 159
Západoslovenská energetika (elektrina – poruchy) 0800 111 567
Poruchová linka SPP (plyn) 0850 111 727
RÚVZ so sídlom v Bratislave , oddelenie hygieny detí a mládeže +421 917 426 041

 

 1. Legislatíva

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v zmysle:

 • zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdraviav znení neskorších predpisov
 • v súlade s náležitosťami upravenými v § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.
 • Zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

 

 

 

Prevádzkový poriadok je platný od 1.11. 2020

 

Príloha č. 1

DEZINFEKČNÝ A HYGIENICKÝ PLÁN V PRÍPADE NEPRIAZNIVEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE

   OBLASŤ  POUŽITIA DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK CHARAKTERISTIKA SPEKTRUM

ÚČINNOSTI

KONCENTRÁCIA EXPOZÍCIA KEDY SPÔSOB POUŽITIA
Plošná dezinfekcia Podlahy,

nábytok, malé plochy

0,25% 4 hod 2x za pracovnú zmenu (každé 4 hod)
KAZ A,B,M,T,V 0,5%

1,5%

1 hod

15 minút

Nariediť roztok príslušnej koncentrácie, vytrieť  na mokro, nechať pôsobiť, vytrieť do sucha
CHLÓR A,B, M,T,V 2-3% 5 minút
ALDEHYDY A,B,M,T,V 0,5%

2%

1 hod

15 minút

Alkoholy A, B, T, M, V 70% 15 min neriediť, nastriekať a nechať uschnúť
Hračky peroxid vodíka A,B,V 1,5% 30 min 1x denne neriediť, nastriekať  a nechať uschnúť, neoplachovať
Ruky Rýchla dezinfekcia Alkoholový A,B,C,F,T,M,S ,V >60% 30 sek. Podľa potreby Dezinfekcia rúk a pokožky
tekuté mydlo s dezinfekčným účinkom A,B,V p. potreby Umývanie rúk
Regenerácia a ošetrenie ochranný krém p. potreby Ošetrenie rúk  a pokožky.
Nádoby na odpad Rýchla dezinfekcia predmetov  

CHLÓR

A,B,M,T,V, 3% 30 minút 1x denne Po mechanickej očiste vytrieť  na mokro, nechať pôsobiť
 • – usmrtenie vegetatívnych foriem baktérií a mikroskopických kvasinkových húb
 • – virucídny účinok na široké spektrum vírusov
 • – inaktivácia bakteriálnych spôr

F – fungicídny účinok na mikroskopické vláknité a kvasinkovité huby

T – usmrtenie mykobaktérií komplexu M. tuberculosis

M – usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií

S – sporicídny účinok

V – fungicídny účinok na mikroskopické vláknité huby (plesne)